Voorwaarden

ALGEMEEN
1 – Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze voorwaarden. Onze aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor zakelijke gebruikers.
2 – Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: "de klant, te weten iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Net-Espace een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen."
3 – De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover voorafgaand medegedeeld en niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onderhavige voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
4 – De persoonsgegevens die de wederpartij aan Net-Espace verstrekt worden met grote zorgvuldigheid en geautomatiseerd verwerkt overeenkomstig de Nederlandse wetgeving, voor de verwerking van klantgegevens in het kader van een verantwoord klantenbeheer en van de bedrijfsdoelstellingen van Net-Espace–zoals voor toezending van eigen mailings of voor de verwerking van bestellingen en betalingen, ten behoeve van managementinformatie en marktonderzoek alsmede ten behoeve van klantenservice. De wederpartij beschikt over het recht van toegang en verbetering en kan Net-Espace steeds schriftelijk verzoeken geen verdere mailings toe te sturen.

AANBIEDINGEN
5 – Alle aanbiedingen van Net-Espace in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend.
6 – Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Net-Espace niet tot acceptatie van een order of opdracht. Niet-acceptatie wordt door Net-Espace zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 werkdagen na bestelling ter kennis gebracht.
7 – De prijzen vermeld in catalogi of aanbiedingen van Net-Espace gelden slechts tot de in de catalogi aangegeven datum.
8 – Net-Espace behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of te presteren.

OVEREENKOMST
9 – Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Net-Espace een opdracht schriftelijk of anderszins heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de tegenpartij daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk geprotesteerd heeft.
10 – Eventuele latere aanvullende afspraken of wijzigingen binden Net-Espace slechts als deze door Net-Espace schriftelijk zijn bevestigd, tenzij zulks redelijkerwijze niet van Net-Espace gevergd kan worden.
11 – Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens klacht binnen 5 werkdagen.
12 – Elke overeenkomst wordt door Net-Espace aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend ter beoordeling van Net-Espace – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Net-Espace is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
13 – Net-Espace is bevoegd om indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

PRIJZEN
14 – Tenzij anders vermeld zijn geoffreerde prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen en rechten. Indien vanuit overheidswege nieuwe belastingen over producten of diensten geheven worden, is Net-Espace steeds gerechtigd om deze over de aangegeven prijzen (na) te heffen met ingang vanaf het ogenblik waarop de betreffende belastingen zijn ingegaan.
15 – Op drukfouten in prijslijsten, brochures en advertenties kan geen beroep worden gedaan tegenover Net-Espace. TRANSPORT &

LEVERING
16 – De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Net-Espace is verstrekt, door Net-Espace als goed koopman bepaald. Het transport geschiedt voor rekening van de wederpartij. Net-Espace is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen.
17 – In geval de bestelling na aanbieding door Net-Espace niet door de wederpartij wordt aanvaard of afgenomen, is Net-Espace te harer keuze gerechtigd te handelen:
a) alsof de overeenkomst door de wederpartij is geannuleerd.
b) dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en eventueel verdere schade in rekening te brengen.
18 – Opgave van de levertijd geschiedt overigens steeds bij benadering en onder voorbehoud, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is aangegeven.
19 – Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis of bedrijf van de wederpartij, op de begane grond.
20 – De kosten voor levering bedragen minimaal € 3,99 per bestelling (indien bij het artikel anders is aangegeven), ook indien door Net-Espace in meerdere keren geleverd wordt. Voor bestelbedragen vanaf € 500,– geschiedt levering gratis.
21 – De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering doch in elk geval binnen 5 werkdagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren dan wel deze controle uit te voeren.
22 – Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden terwijl in geval van (transport)-schade de verpakking dient te worden bewaard. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

RECHT VAN RETOUR
23 – De wederpartij beschikt over een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn is uitsluitend bedoeld om na te gaan of het bestelde conform het aangebodene is.
24 – Indien de wederpartij de goederen onder gebruikmaking van de zichttermijn wenst terug te sturen, dient dit te geschieden uiterlijk binnen 7 dagen na levering.
25 – De goederen dienen in hun originele verpakking aan Net-Espace teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd te zijn. De portokosten van de terugzending worden gedragen door Net-Espace.
26 – De wederpartij ontvangt daarna –te zijner keuze- een omruiling of terugbetaling.

KLACHTEN
27 – Net-Espace neemt eventuele klachten inzake geleverde goederen slechts in behandeling indien zij haar rechtstreeks binnen 7 dagen na levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.
28 – Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer in behandeling genomen.
29 – Indien de klacht gegrond wordt bevonden is Net-Espace uitsluitend te harer keuze verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren of de rekening van de wederpartij te crediteren ten belope van het niet gepresteerde gedeelte, zonder dat de wederpartij meer rechten kan laten gelden.
30 – Slechts indien en voorzover de klacht schriftelijk door Net-Espace gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van het betwiste gedeelte op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.
31 – In geval van gebruiksadviezen garandeert Net-Espace dat haar adviezen opgesteld zijn conform de toepasselijke regelgeving ter zake en conform recente inzichten. Verdergaande garanties worden uitgesloten. Voor wat betreft adviezen van Net-Espace in verband met het gebruik en eventueel rendement van het gebruik geldt dat deze steeds zijn opgesteld op grond van de door wederpartij verstrekte gegevens en dat Net-Espace slechts garandeert dat deze adviezen vakkundig zijn opgesteld doch zonder garantie betreffende het resultaat.

AANSPRAKELIJKHEID
32 – Net-Espace sluit iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet uit schuld of grove nalatigheid voortvloeit. De aansprakelijkheid van Net-Espace zal in elk geval het totale bedrag van de betreffende order of opdracht nooit te boven gaan.
33 – Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Net-Espace niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder -doch niet beperkt tot- bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden, winstderving of gevolgschade.
34 – In ieder geval is Net-Espace niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft…
35 – Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen of diensten door of namens de wederpartij is Net-Espace gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht hoe de schade is ontstaan.

BETALINGSVOORWAARDEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD
36 – Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting middels storting of overmaking op een door Net-Espace aangewezen bank- of gironummer 62.81.59.765 binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bank of giroafschriften van Net-Espace aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
37 – Indien betaling niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van 50 Euro.
38 – Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij
39 – Zolang door of namens de wederpartij geen volledige betaling van het verschuldigde heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van Net-Espace.
40 – Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Net-Espace gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
41 – In geval de wederpartij:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c) enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

OVERMACHT
42 – Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
43 – Indien naar het oordeel van Net-Espace de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Net-Espace het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
44 – Is naar het oordeel van Net-Espace de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
45 – Net-Espace is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
46 – De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

RECHTSCLAUSULES
47 – Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
48 – De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.
49 – Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied Net-Espace gevestigd is.